چارت دروس

 

 


 چارت دروس مقطع دکتری

 

ردیف گروه دانلود فایل WORD دانلود فایل PDF
1 چارت درسی تمام گرایش‌های مقطع دکتری ورودی 95 به بعد         
2 چارت درسی دکترای فلسفه اقتصاد اسلامی
3 چارت درسی دکترای اقتصاد نفت و گاز

 چارت دروس مقطع کارشناسی‌ارشد

ردیف گروه دانلود فایل WORD دانلود فایل PDF
1 چارت درسی رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی ورودی 96 به بعد           
2 چارت درسی اقتصاد تجارت الکترونیک ورودی 96 به بعد 
3   چارت درسی رشته اقتصاد اسلامی ورودی 96 به بعد
4 چارت درسی اقتصاد محیط‌زیست ورودی 96 به بعد
5 چارت درسی رشته علوم اقتصادی ورودی 96 به بعد
6 جدول دروس تخصصی سرفصل وزارت علوم بازنگری شده و مصوب سال 1396

 چارت دروس مقطع کارشناسی‌

ردیف گروه دانلود فایل WORD دانلود فایل PDF
1  چارت درسی اقتصاد بازرگانی 
2  چارت درسی اقتصاد صنعتی
3  چارت درسی اقتصاد کشاورزی
4  چارت درسی اقتصاد نظری
5 دروس عمومی
6 دروس اختیاری
7  جدول دروس تخصصی سرفصل وزارت علوم بازنگری شده و مصوب سال 1396 
8  برنامه‌ پیشنهادی‌ اداره آموزش (ورودی‌های 1397 به بعد)