معاونین دانشکده

 

نام و نام‌خانوادگی: محمدمهدی مجاهدی موخر

مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: mojahedi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88716520

                          معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام‌خانوادگی: محمدجواد نوراحمدی

مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: mjnourahmadi@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88716520 

                          معاون پژوهشی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی