معاونین دانشکده

 

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی خورسندی

مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: mkhorsandi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88716520

                          معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام‌خانوادگی: سمانه عابدی

مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: s.abedi@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88716520 

                          معاون پژوهشی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی