گروه‌های آموزشی

 


 گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی


 گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی


 گروه اقتصاد بازرگانی


گروه اقتصاد نظری


 گروه اقتصاد اسلامی