مدیر گروه های آموزشی

 

نام و نام خانوادگی: مجید حبیبیان نقیبی

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

ایمیل: majidhabibian@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725400 داخلی 321

مدیر گروه اقتصاد اسلامی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: عبدالرسول قاسمی

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

ایمیل: a.ghasemi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725400 داخلی 287

مدیر گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا ارباب

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

ایمیل: arbab@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88725400 داخلی338

مدیر گروه اقتصاد بازرگانی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: علی‌اصغر بانویی

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

ایمیل: banouei7@yahoo.com

شماره تماس: 88725400 داخلی323 

مدیر گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: محمدجواد نوراحمدی

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

ایمیل: norahmadi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725400 داخلی 200

مدیر گروه اقتصاد نظری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی