فرم ثبت اطلاعات تیم مسابقات مناظرات دانشجویی

عنوان فرم
 • 0
 • نام تیم*
  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • مقطع تحصیلی*
  3
 • دانشگاه محل تحصیل*
  4
 • شماره تماس*
  5
 • عضو دوم*نام و نام خانوادگی
  6
 • مقطع تحصیلی عضو دوم*
  7
 • دانشگاه محل تحصیل عضو دوم*
  8
 • شماره تماس عضو دوم*
  9
 • نام و نام خانوادگی عضو سوم*
  10
 • مقطع تحصیلی عضو سوم*
  11
 • دانشگاه محل تحصیل عضو سوم*
  12
 • شماره تماس عضو سوم*
  13
 • نام و نام خانوادگی عضو چهارم*
  14
 • مقطع تحصیلی عضو چهارم*
  15
 • دانشگاه محل تحصیل عضو چهارم*
  16
 • شماره تماس عضو چهارم*
  17