تکمیل پرسشنامه‌های ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۰۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۳۲ کد : ۱۸۱۹۶ آموزش پژوهش فرهنگی دانشجویی همکاری های بین الملل
تعداد بازدید:۷۲
دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم (گزارش ۴۲۸) منوط به تکمیل پرسشنامه‌های ارزشیابی است و دانشجویان فاقد این برنامه نمی‌توانند در جلسات امتحانی شرکت نمایند.
تکمیل پرسشنامه‌های ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

به نام خدا

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان

و دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم دانشجویان (گزارش 428)

دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم دانشجویان (نیمسال دوم سال تحصیلی 401-400)، به صورت اینترنتی است.

مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ 1401/03/15 لغایت 1401/03/28 با مراجعه به سامانۀ آموزشی دانشگاه (گلستان)، نسبت به تکمیل پرسشنامه‌های ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 اقدام نموده و پس از تکمیل فرم‌های مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم دانشجویان (گزارش 428) اقدام نمایند.

دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم (گزارش 428) منوط به تکمیل پرسشنامه‌های ارزشیابی است و دانشجویان فاقد این برنامه نمی‌توانند در جلسات امتحانی شرکت نمایند.

* دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم (گزارش 428) بعد از تاریخ 1401/03/28، امکان پذیر نیست.

معاونت آموزشی دانشگاه