کرسی ترویجی نقد و بررسی کتاب ازیاد برداشت از مخازن نفتی ایران (ارائه دهنده خانم دکتر تکلیف) زمان شنبه ۱۸ آذر ماه سالن شماره ۶

۱۵ آذر ۱۴۰۲ | ۱۶:۱۴ کد : ۲۳۷۴۹ آموزش
تعداد بازدید:۴۶۸
کرسی ترویجی نقد و بررسی کتاب ازیاد برداشت از مخازن نفتی ایران (ارائه دهنده خانم دکتر تکلیف) زمان شنبه ۱۸ آذر ماه سالن شماره ۶