تغییر در امتحانات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱/۱۴۰۰ (کلیه مقاطع تحصیلی)

۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۹ کد : ۱۷۶۳۶ آموزش
تعداد بازدید:۵۵
تغییر در امتحانات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱/۱۴۰۰ (کلیه مقاطع تحصیلی)


( ۱ )