اخبار

اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه اقتصاد اسلامی

به اطلاع می‌رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی گروه آموزشی اقتصاد اسلامی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر امینی مدیر گروه آموزشی اقتصاد انرژی و آقای دکتر علیزاده و دکتر مروی اعضای گروه در تاریخ دوشنبه ۱4 مهرماه ساعت ۱5 الی ۱7 برگزار مي‌گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه اقتصاد انرژی

به اطلاع می‌رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی انرژی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر قاسمی، مدیر گروه آموزشی اقتصاد انرژی و آقای دکتر آماده عضو گروه در تاریخ شنبه 14 مهرماه ساعت 16 الی 18 برگزار مي‌گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی

به اطلاع می‌رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر توکلیان، مدیر گروه آموزشی اقتصاد بازرگای و آقای دکتر مجاهدی عضو گروه در تاریخ سه‌شنبه 8 مهرماه ساعت ۱۸ الی 20 برگزار مي‌گردد.

آدرس کانال ارتباط گیری با دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی

با توجه به ایام کرونا و لزوم ارتباط‌گیری به صورت مجازی دانشجویان با دانشکده، آدرس کانال به نشانی t.me/pajoheshhieghtesad برای ارتباط‌گیری دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی می‌باشد

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 93 به بعد

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی 93، 94، 95 و ... می‌رساند بر اساس کار برگ شماره 13 شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی-پژوهشی، نمره رساله دانشجویان از 18 محاسبه می‌گردد و 2 نمره باقی مانده به دو سمینار و یک مقاله

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

به اطلاع میرساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی توسعه اقتصادی و برنامهریزی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر بانوئی، مدیر گروه آموزشی توسعه و برنامهریزی، آقای دکتر نصیری اقدم عضو گروه و سرکار خانم دکتر مهاجری معاون محترم آموزشی دانشکده در تاریخ دوشنبه 7 مهرماه ساعت 18 برگزار میگردد. حضور حداکثری شما دانشجویان در این جلسه و بیان مشکلات به ویژه آموزش مجازی در شرایط کرونا به ارتقاء سطح کیفی آموزشی دانشکده کمک شایانی خواهد نمود.

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه اقتصاد اسلامی

به اطلاع می‌رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی گروه آموزشی اقتصاد اسلامی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر امینی مدیر گروه آموزشی اقتصاد انرژی و آقای دکتر علیزاده و دکتر مروی اعضای گروه در تاریخ دوشنبه ۱4 مهرماه ساعت ۱5 الی ۱7 برگزار مي‌گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه اقتصاد انرژی

به اطلاع می‌رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی انرژی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر قاسمی، مدیر گروه آموزشی اقتصاد انرژی و آقای دکتر آماده عضو گروه در تاریخ شنبه 14 مهرماه ساعت 16 الی 18 برگزار مي‌گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی

به اطلاع می‌رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر توکلیان، مدیر گروه آموزشی اقتصاد بازرگای و آقای دکتر مجاهدی عضو گروه در تاریخ سه‌شنبه 8 مهرماه ساعت ۱۸ الی 20 برگزار مي‌گردد.

آدرس کانال ارتباط گیری با دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی

با توجه به ایام کرونا و لزوم ارتباط‌گیری به صورت مجازی دانشجویان با دانشکده، آدرس کانال به نشانی t.me/pajoheshhieghtesad برای ارتباط‌گیری دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی می‌باشد

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 93 به بعد

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی 93، 94، 95 و ... می‌رساند بر اساس کار برگ شماره 13 شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی-پژوهشی، نمره رساله دانشجویان از 18 محاسبه می‌گردد و 2 نمره باقی مانده به دو سمینار و یک مقاله

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

به اطلاع میرساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی توسعه اقتصادی و برنامهریزی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر بانوئی، مدیر گروه آموزشی توسعه و برنامهریزی، آقای دکتر نصیری اقدم عضو گروه و سرکار خانم دکتر مهاجری معاون محترم آموزشی دانشکده در تاریخ دوشنبه 7 مهرماه ساعت 18 برگزار میگردد. حضور حداکثری شما دانشجویان در این جلسه و بیان مشکلات به ویژه آموزش مجازی در شرایط کرونا به ارتقاء سطح کیفی آموزشی دانشکده کمک شایانی خواهد نمود.