تسهیلات دکتری ضروری

تسهیلات دکتری ضروری

شرایط دریافت: این تسهیلات یک‌بار درکل دوران تحصیل تعلق می‌گیرد. چنانچه دانشجویان دکتری از این تسهیلات استفاده نمایند دیگر نمی‌توانند از تسهیلات تحصیلی ضروری استفاده نمایند. 

 رعایت ترتیب موارد ذیل در ارائه این تسهیلات الزامی است:

1. نداشتن بدهی دانشجو به صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت داشتن بدهی تعیین تعیین تکلیف شود) 

 2. سپردن تعهد محضری ضامن دانشجو به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شرایط تعهد محضری)

3. ثبت‌نام دانشجو در تارنمای صندوق رفاه دانشجویان به شرطی که تارنما از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده ارائه خدمات فوق باشد.

4- مراجعه به امور دانشجویی دانشکده جهت تائید دانشجو (اگر برای یک وام دانشجو تائید شده باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست). 

5- افتتاح حساب بانکی به نام خود دانشجو در بانک تجارت و ارائه شماره‌حساب بانکی به مسئول امور دانشجویی دانشکده (اگر قبلاً شماره‌حساب به امور دانشجویی داده باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست).

6- دریافت فرم مربوطه تسهیلات دکتری ضروری.

7- ارائه اصل مدارک مربوط به وام ضروری مانند فاکتور خرید، گواهی فوت و... به مسئول امور دانشجویی دانشکده.

8- ارائه اصل مدارک بندهای 2-6-7 به امور دانشجویی دانشکده.