تسهیلات شبانه

تسهیلات شبانه

شرایط دریافت: این وام فقط به دانشجویان شبانه جهت پرداخت شهریه ارائه می‌شود فقط یک‌بار در هر ترم تحصیلی تعلق می‌گیرد. 

 رعایت ترتیب موارد ذیل در ارائه این تسهیلات الزامی است:

1. نداشتن بدهی دانشجو به صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 2. سپردن تعهد محضری ضامن دانشجو به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شرایط تعهد محضری)

3. ثبت‌نام دانشجو در تارنمای صندوق رفاه دانشجویان به شرطی که تارنما از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده ارائه خدمات فوق باشد.

4- مراجعه به امور دانشجویی دانشکده جهت تائید دانشجو (اگر برای یک وام دانشجو تائید شده باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست). 

* فرم مربوطه را از اینجا دانلود کنید.