تسهیلات عتبات عالیات

تسهیلات عتبات عالیات

این تسهیلات به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که یا از طریق دانشگاه و یا از طریق ستاد عتبات عالیات وزارت علوم مشرف شده باشند. چنانچه خود دانشجو به‌طور انفرادی مشرف شود تسهیلاتی به وی تعلق نمی‌گیرد.

  •  رعایت ترتیب موارد ذیل در ارائه این تسهیلات الزامی است:

1. نداشتن بدهی دانشجو به صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت داشتن بدهی با صندوق مربوطه تعیین تکلیف یا تسویه‌حساب شود)

 2. سپردن تعهد محضری ضامن دانشجو به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شرایط تعهد محضری)

3. ثبت‌نام دانشجو در تارنمای صندوق رفاه دانشجویان به شرطی که تارنما از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده ارائه خدمات فوق باشد.

4. مراجعه به امور دانشجویی دانشکده جهت تائید دانشجو 

5. افتتاح حساب بانکی به نام خود دانشجو در بانک تجارت و ارائه شماره‌حساب بانکی به مسئول امور دانشجویی دانشکده 

6.  دریافت فرم مربوطه تسهیلات عتبات

7. ارائه تصویر فیش واریزی هزینه حج، تائید و مهر معاونت فرهنگی دانشگاه، تصویر گذرنامه با مهر خروج از کشور. 

8- ارائه اصل مدارک بندهای 2-6-7 به امور دانشجویی دانشکده.