گروه اقتصاد اسلامی

 


امراله امینی 
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمداسماعیل توسلی  
مرتبه علمی: دانشیار 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


مجید حبیبیان نقیبی  
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


امیر خادم علیزاده  
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سیداحسان خاندوزی  
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمود عیسوی  
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


رمضانعلی مروی  
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی