ارتباط دانشکده

 

ردیف نام واحد شماره تلفن
1   دفتر ریاست دانشکده ۸۸۷۱۶۵۲۰
2   دفتر معاونین دانشکده ۸۸۷۲۳۱۶۵
3   دفتر قراردادهای اساتید  ۸۸۵۵۴۹۱۰
4   اداره آموزش ۸۸726383
5   اداره آموزش مقطع کارشناسی  ۸8726383
6   اداره آموزش مقطع کارشناسی‌ارشد ۸۸714868
7   اداره آموزش مقطع دکتری ۸8721224
8   اداره آموزش واحد ثبت‌نام ۸۸721224
9   رئیس اداره آموزش ۸8721225
10   امور پژوهشی ۸۸۷26388
11   امور عمومی ۸۸۵۵۴۹۰۵
12   امور دانشجویی ۸۸۵۵۴۹۰۲
13   امور سمعی و بصری ۸۸۵۵۴۹۰۷
14   امور مالی ۸۸۷۰۳۱۴۱
15   حراست ۸۸۷۲۱۲۲۶
16   کارپردازی ۸۸۵۵۴۹۰۸
17   دبیرخانه ۸۸۷۲۶۳۸۷
18   دفتر اساتید  ۸۸۷۱۳۱۶۰
19   پژوهشنامه اقتصادی انرژی ایران ۸۸۷۲۶۳۸۸ 
20   پژوهشهای اقتصادی ایران ۸۸۷۰۳۲۶۱
21   پژوهشنامه اقتصادی ۸۸۷۰۳۲۵۲
22   اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی ۸۸۵۵۴۹۰۴ 
23   دفتر شاهد و ایثارگر ۸۸۷۲۱۲۲۴
24   تلفنخانه  ۸۸725400

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
کد پستی:   ۱۵۱۳۶۱۵۴۱۱