کرسی بررسی تطبیقی یک نظام جامع مالیاتی - حمایتی در نظرات بیوکنن و رالز و امکانپذیری اجرای چنین نظامی در ایران

۱۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۷:۴۲ کد : ۲۵۸۴۴ پژوهش
تعداد بازدید:۴۴
کرسی بررسی تطبیقی یک نظام جامع مالیاتی - حمایتی در نظرات بیوکنن و رالز و امکانپذیری اجرای چنین نظامی در ایران