• فرهنگی دانشجویی


قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

"  قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری، نظر به اینکه مقرر است در مراسم گرامی‌داشت روز پژوهش دانشگاه از دانشجوی دکتری برتر تجلیل به عمل آید،‌دانشکده نسبت به معرفی دانشجوی دکتری با توجه به عملکرد دانشجویان برتر دانشکده از تاریخ 1396/09/15 بر اساس عملکرد دوساله منتهی به مهرماه 1397 (از 1395/07/01 الی 1397/06/31) با رعایت شرایط ذیل نسبت به معرفی دانشجوی برتز دانشکده به معاونت دانشگاه اقدام می‌نمایند.

- دانشجویانی که در سال‌های گذشته یک بار در هفته پژوهش برگزیده شده‌اند، مجاز به شرکت در این جشنواره نیستند.

- انتخاب دانشجوی برتر صرفاً بر اساس امتیاز حاصل از فعالیت‌های پژوهشی مطابق جدول پیوست انجام می‌شود.

-از دانشجویان برتر دورۀ دکتری هر دانشکده در مراسم روز پژوهش دانشگاه و از دانشجویان برتر دورۀ کارشناسی‌ارشد در مراسم اختصاصی دانشکده تجلیل خواهد شد. ."

تاریخ درج خبر: 1397/09/05 - ساعت درج خبر: ١١:٣٦ - شماره خبر: ٧٥٠٨ - تعداد بازدید: 528


خروج