• کارکنان بازنشسته حوزه معاونت مالی و اداری

آقای ایرج احمدی‌آذر
سمت: مسئول سمعی و بصری
 


آقای حسین مهین‌بهزادی 
سمت: مسئول امور دانشجویی

 


رحیم‌علی افتخاری 
سمت: مسئول انبار 


فریبا شیخی 
سمت: مسئول دبیرخانهآقای حسن جوهری 
سمت: مسئول کارپردازی
 


آقای کیوان احتیاط‌کار 
سمت: مسئول امور عمومی
 


آقای قابیل آقایی 
سمت: مسئول امور تغذیه
 


خانم عاطفه علایی 
سمت: مسئول بایگانی
 


خانم ذرین دارابی 
سمت: مسئول امور مالی
 


خانم زهرا گلابی 
سمت: مسئول امور دانشجویی
 


آقای علی‌اصغر موسایی 
سمت: مسئول امور مالی
 


آقای محمد ایرانمنش 
سمت: مسئول تربیت‌بدنی
 


آقای بهرام عبیری 
سمت: تلفنخانه
 


آقای جوکار 
سمت: مسئول تدارکات