• کارکنان بازنشسته حوزه ریاست

آقای رسول توکلی
سمت : مسئول دفتر ریاست دانشکده