• ساختار امور فرهنگی

امور فرهنگی و فوق برنامه دانشکده اقتصاد

 

کانون‌های دانشجویی

کانون‌های فرهنگی،هنری و اجتماعی

کانون‌های مذهبی

کانون مهدویت

کانون عترت و قرآن

هیئت اصحاب عاشورایی برادران

هیئت اصحاب عاشورایی خواهران

کانون‌های فرهنگی،هنری و اجتماعی

 

تشکل‌های دانشجویی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش

انجمن اسلامی

بسیج

بسیج برادران

بسیج خواهران

 

انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن اقتصاد نظری

انجمن اقتصاد و تجارت الکترونیک

انجمن اقتصاد انرژی و محیط زیست

انجمن توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی