• کارکنان حوزه ریاست

دکتر تیمور محمدی
سمت : رئیس دانشکده
شماره تلفن: 
88716520

 


محمود احمدی‌نژاد 
سمت:مسئول دفتر ریاست
شماره تماس: 88716520