• برنامه امتحانی نیمسال جاری

برنامه امتحانات نيمسال دوم 98-97 دوره كارشناسي ارشد و دكتري اقتصاد

‌مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری

روز و تاریخ ساعت 10-8ساعت 12:30-10:30ساعت 16-14
شنبه 98/03/18

اقتصاد خرد تکمیلی2 گروه
( دکتر میلانی،دکترمزیکی )
اقتصاد محیط زیست(1)2گروه
( دکترعابدی،دکتر آماده)

اقتصاد توسعه2گروه
( دکترستاریفر،دانشمند،دکترمیرزایی)
* اقتصاد خرد پیشرفته(2)2گروه 
(دکتر امیدوار،دکترمحمدی) 
(دکتر امیدوار
،دکترنصیری‌اقدم)

*تجارت‌الکترونیکی(2)3 گروه با پردیس
*( دکترارباب،دکتررئیس‌صفری)
 اقتصاد مالی(2) 
(دکتر فقهی)

یکشنبه 98/03/19 پول و بانکداری 2 گروه با پردیس (دکترحسینی) اقتصاد منابع طبیعی 2 گروه
(دکترفریدزاد،دکترکیانی‌راد)
اقتصاد اسلامی(1)(دکترحبیبیان)
* مدل سازی و شبیه سازی در اقتصاد نفت و گاز (پردیس)
( دکتر عبدالرسول قاسمی )
دوشنبه 98/03/20 اقتصاد سنجی کاربردی ( دکتر محمدی ) _________

کارگاه اقتصاد سنجی ( دکتر محمدی )

سه‌شنبه 98/03/21

موضوعات انتخابی در اقتصاد 2 گروه
( دکتر سید نورانی ، دکتر امیدوار)

بازاریابی اینترنتی ( پردیس ) ( دکتر کمندی )
* اقتصاد کلان پیشرفته (2) 2 گروه
( دکتر بهرامی –دکتر فقهی ، دکتر زمانی )
* سمینار توسعه اقتصادی ( پردیس )
( دکتر ستاریفر )
سیر اندیشه های اقتصادی (دکتریوسفی )
* اقتصاد کلان پیشرفته (1) 2 گروه (پردیس )
( دکتر جهانگرد،دکترزمانی)
چهارشنبه 98/03/22

*اقتصاد بین‌الملل پیشرفته (2) (پردیس)
(دکتر فقهی)

اقتصاد سنجی 5 گروه با پردیس (دکتر پروین،
دکترطالبلو،دکترخورسندی،دکترنوراحمدی)

مباحث پیشرفته در تجارت الکترونیکی (پردیس)
(دکتر قوامی)

شنبه 98/03/25

اقتصاد اکولوژی و منابع طبیعی 2 گروه
(دکترآماده،دکترعابدی)

اقتصاد ایران 4 گروه ( با پردیس )
( دکتر شاکری، دکتر ستاریفر ، دکتر امینی)

* بانکداری و بیمه در نفت و گاز (پردیس)
( دکتر دانش جعفری– دکتر فریدزاد )
زبان تخصصی (پردیس) (دکتریوسفی )

یکشنبه 98/03/26 اقتصاد دیجیتالی(دکتر جهانگرد)
*تئوری اقتصادسنجی(2) (دکتر خیابانی

برنامه‌ریزی اقتصادی2 گروه (دکتربانویی)
*اقتصاد ایران(2)(دکترمومنی)
*روش تحقیق با تأکید بر رساله
(دکتر علیزاده)
دوشنبه 98/03/27 اقتصاد کلان تکمیلی 3 گروه
(دکترجهانگرد،دکتر بهرامی،دکترمجاهدی)
استراتژی های تجارت الکترونیکی
2 گروه (با پردیس) (دکتر رئیس صفری)

* سمینار اقتصاد سنجی( پردیس ) (دکترمحمدی)
احکام اقتصادی اسلام 2 گروه (دکترتوسلی)

سه‌شنبه 98/03/28

تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان
2 گروه ( باپردیس)(دکترحسینی)

*سمینار اقتصاد پولی (پردیس)
(دکترشاکری)
* توسعه اقتصادی (2) (پردیس)
(دکترستاریفر)
اقتصاد انرژی3 گروه (باپردیس)
(دکترفریدزاد،دکترامامی‌میبدی)
چهارشنبه 98/03/29

اقتصادتوسعه و محیط‌زیست2گروه
(دکترستاریفر،دکتردانشمند،خانم جهاندیده)
نقد نظریه‌های اقتصادسنتی(دکترعلیزاده )
* سیاستهای تجاری و بازارهای‌بین‌المللی نفت و گاز(پردیس)
(دکتردرخشان)

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 3 گروه
( دکتر خان دوزی ، دکتر سید نورانی ، دکتر تاری )
بیمه حمل و نقل بین المللی (پردیس) (دکترمختاری)
*تئوری اقتصاد سنجی(1)(پردیس)
(دکترمحمدی،دکتر طالبلو)
* اقتصاد ایران(1)(پردیس)
(دکترمومنی)

مهندسی نرم افزار(دکتر خضریان)
*تئوری اقتصاد سنجی (1) (دکتر محمدی)
*نظریه‌های‌پولی‌پیشرفته(1)(دکترفقهی)
*اقتصاد مالی(1)( دکترطالبلو)
*اقتصاد بخش‌عمومی‌پیشرفته(1) (دکترنصیری‌اقدم)

توجه:  * امتحانات دانشجويان دكتري  

‌مقطع کارشناسی‌

روز و تاریخ ساعت 10-8ساعت 12:30-10:30ساعت 16-14
شنبه 98/03/18

نظامهاي اقتصادي 2گ
حقوق کار وروابط صنعتی

پول وبانكداري 4گ
اقتصاد كلان1 2گ

اصول بازاریابی 2گ
نظامهاي اقتصادي صدر اسلام3گ

یکشنبه 98/03/19 اقتصاد كلان 2 5گروه
تجارت بین الملل 3گ
اقتصاد توسعه 3گ
پژوهش عملیاتی
ارزیابی طرحهای اقتصادی 2گ
دوشنبه 98/03/20 ماليه بين الملل 3گ
آمار1 5گروه
زبان خارجي 2 2گ
اقتصاد رياضي

مدیریت تولید2گ
آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر

سه‌شنبه 98/03/21

دانش خانواده 2گ
مدیریت مالی (1)
کلیات علم اقتصاد

انديشه اسلامي 2 2گ
آمار2 4گ
 تاریخ امامت 2گ
جغرافیای اقتصادی
چهارشنبه 98/03/22

رياضيات 2 5گ
تاریخ وعقاید اقتصادی

بیمه اشخاص
جامعه شناسی روستایی
رياضيات 1 2گ

روش تحقیق 4گ
تفسیر موضوعی نهج البلاغه8گ

شنبه 98/03/25

اقتصاد خرد 1 6گ
اقتصاد خرد 2 2گ

اقتصاد كشاورزي 2گ
اقتصاد مديريت 2گ

اقتصاد بخش عمومي 1و2 3گ

یکشنبه 98/03/26 حقوق تجارت 3گ
مبانی فقهی در اقتصاداسلامی 3گ
برنامه ریزی اقتصادی
بیمه اتکایی
آیین زندگی 3گ
انقلاب اسلامی 3گ
بازاریابی محصولات کشاورزی
دوشنبه 98/03/27 اقتصاد ايران 2گ اصول حسابداری2 5گ
اصول حسابداري1
توسعه وسیاست کشاورزی

اصول بيمه

سه‌شنبه 98/03/28

اقتصاد منابع 3گ
روشهای مقداری در بازرگانی

اقتصاد سنجي 2گ
حسابداری صنعتی 1
فارسی3گروه
بودجه
بیمه اموال1
چهارشنبه 98/03/29

زبان عمومی 3گ
حقوق بیمه

حسابداري شركتها 3گ

مبانی جامعه شناسی

                                                                                                                             اداره آموزش
                                                                                                                            97/11/17