• برنامه امتحانی نیمسال جاری

‌برنامه امتحانات نيمسال دوم 99-98 دوره كارشناسي ارشد، دكتري (دانشکده اقتصاد و پردیس خودگردان)

روز و تاریخ ساعت 10-8 ساعت 12:30-10:30 ساعت 16-14
شنبه 99/4/7

اقتصاد خرد تکمیلی( 2 گروه )
( دکتر میلانی، دکتر امیدوار )
احکام اقتصادی اسلام ( دکتر توسلی )

اقتصاد توسعه( 2 گروه)
(دکتر مومنی، دکتر میرزائی )
* سمینار اقتصاد ایران(دکتر مومنی)
* اقتصاد خرد پیشرفته 2 (2 گروه)
(دکتر محمدی، دکتر مزیکی)

تجارت الکترونیکی 2 ( 2 گروه)
(دکتر ارباب)

یکشنبه 99/4/8 _________ _________ * اقتصاد مالی 2 ( دکتر فقهی کاشانی )
دوشنبه 99/4/9 نقد نظریه‌های اقتصاد سنتی (دکتر مجاهدی‌موخر) تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان(
دکتر شمس‌الدین حسینی)

اقتصاد خرد ( دکتر مزیکی )

سه‌شنبه 99/4/10

اقتصاد صنعتی
(دکتر مروی)

_________ اقتصاد سنجی کاربردی(دکتر محمدی)
* اقتصاد بخش عمومی پیشرفته (2)
(دکتر نصیری اقدم)
چهارشنبه 99/4/11

اقتصاد انرژی ( 2 گروه )
(دکتر امامی میبدی، دکتر فریدزاد)

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام ( 2 گروه )
(دکتر سید نورانی ، دکتر علیزاده )
اقتصاد اسلامی 1
(دکتر حبیبیان)

مهندسی نرم افزار ( دکتر پور محمد باقر اصفهانی )
* اقتصاد کلان پیشرفته 2 ( 2 گروه )
( دکتر بهرامی )

شنبه 99/4/14

زبان تخصصی (دکتر یوسفی)

اقتصاد ایران ( 3 گروه )
(دکتر سید نورانی، دکتر خان دوزی، دکتر قاسمی ششده)

_________

یکشنبه 99/4/15 اقتصاد سنجی ( 4 گروه )
(دکتر پروین ، دکتر طالبلو ، دکتر نوراحمدی)
*نظریه های پولی پیشرفته 2 ( 2 گروه )
( دکتر شاکری )
*سمینار اقتصاد سنجی ( دکتر محمدی )
*اقتصاد بین الملل پیشرفته2
مشترک ( دکتر بهرامی- دکتر فقهی کاشانی)
دوشنبه 99/4/16 اقتصاد مالی ( دکتر حسینی دولت آبادی ) اقتصاد دیجیتالی ( دکتر جهانگرد )

_________

سه‌شنبه 99/4/17

موضوعات انتخابی در اقتصاد ( 3 گروه )
( دکتر مروی ، دکتر خیابانی ، دکتر مزیکی )

_________ _________
چهارشنبه 99/4/18

برنامه ریزی اقتصادی ( 2 گروه )
( دکتر بانویی )
نظام اقتصادی اسلام
( دکتر امینی)

اقتصاد کلان تکمیلی ( 2 گروه )
( دکتر جهانگرد، دکتر مهاجری )
استراتژی های تجارت الکترونیکی (دکتر رئیس صفری)
*تئوری اقتصاد سنجی 1
(دکتر محمدی)

اقتصاد منابع طبیعی ( 2 گروه )
( دکتر آماده ، دکتر عابدی )
*نظریه های پولی پیشرفته (1)
( دکتر فقهی کاشانی )
* اقتصاد کلان پیشرفته 2
( دکتر زمانی)

توجه:  * امتحانات دانشجويان دكتري  

‌مقطع کارشناسی‌

روز و تاریخ ساعت 10-8 ساعت 12:30-10:30 ساعت 16-14
شنبه 99/4/7

نظامهاي اقتصادي
حقوق کار وروابط صنعتی
ریاضیات پیش دانشگاهی

پول وبانكداري 4گ
اقتصاد كلان1 6گ

اصول بازاریابی
نظامهای اقتصادی صدر اسلام3گ

یکشنبه 99/4/8 اقتصاد كلان (2)5گ
تجارت بین الملل 3گ
اقتصاد توسعه 4گ
پژوهش عملیاتی
ارزیابی طرحهای اقتصادی 4گ
آیین زندگی 2گ
دوشنبه 99/4/9 ماليه بين الملل 4گ
آمار1
آمار برای اقتصاد(1) 3گ
زبان خارجي 2 3گ
آمار2وآمار برای اقتصاد 4گ
اقتصاد رياضي

مدیریت تولید 2گ
آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر
تاریخ امامت 3گ

سه‌شنبه 99/4/10

مدیریت مالی (1) 3گ

آشنایی با دفاع مقدس
جغرافیای اقتصادی
بودجه
چهارشنبه 99/4/11

تاریخ وعقاید اقتصادی
ریاضیات 2وریاضیات برای اقتصاد4گ
ریاضیات1 وریاضیات برای اقتصاد3گ

اقتصاد صنعتی

روش تحقیق 3گ
اقتصاد مدیریت 4گ

شنبه 99/4/14

اقتصاد خرد 1 6گ

اقتصاد كشاورزي 2گ
اقتصاد خرد(2)2گ

اقتصاد بخش عمومي( 1و2 )5گ

یکشنبه 99/4/15 حقوق تجارت 3گ
مبانی فقهی در اقتصاداسلامی 2گ
برنامه ریزی اقتصادی 2گ
اصول ومبانی علم
اقتصاداسلامی 4گ
اندیشه اسلامی(2) 3گ
دوشنبه 99/4/16 اقتصاد ايران 3گ اصول حسابداری(2)2گ

اصول بيمه 3گ
تفسیرموضوعی نهج البلاغه4گ

سه‌شنبه 99/4/17

اقتصاد منابع 3گ
روشهای مقداری در بازرگانی

اقتصاد سنجي 4گ
حسابداری صنعتی (1)2گ
فارسی3گ
دانش خانواده 2گ
چهارشنبه 99/4/18

زبان خارجه عمومی 3گ
بیمه اشخاص

حسابداری شرکتها 3گ
موضوعات انتخابی در اقتصاد 1و3
حقوق بیمه

مبانی جامعه شناسی 4گ
انقلاب اسلامی 2گ
نظریه بازیها

                                                                                                                             اداره آموزش
                                                                                                                            99/2/9