• برنامه امتحانی نیمسال جاری

برنامه امتحانات نيمسال اول 98-97 دوره كارشناسي ارشد و دكتري اقتصاد

‌مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری

روز و تاریخ ساعت 10-8ساعت 12:30-10:30ساعت 16-14
شنبه 97/10/15

بازاریابی اینترنتی
تجارت بین‌اللمل و محیط زیست
اقتصاد ایران(3گ)

اقتصاد خرد (14 گ)

*بانکداری و بیمه در نفت و گاز
*اقتصاد خرد پیشرفته2(2گ)
اقتصاد خرد پیشرفته 2
قیمت‌گذاری نفت و گاز

یکشنبه 97/10/16 ________ اقتصاد اسلامی 2 *سمینار اقتصادسنجی
*سمینار اقتصاد پولی
* سمینار توسعه اقتصادی
دوشنبه 97/10/17 مهندسی نرم افزار اقتصاد محیط زیست 2 (2 گ)

برنامه‌ریزی اقتصادی
توسعه اقتصادی1

سه‌شنبه 97/10/18

اقتصاد انرژی
مباحث پیشرفته در تجارت‌الکترونیکی

اقتصاد سنجی کاربردی (2 گ) اقتصاد پیشرفته نفت و گاز
چهارشنبه 97/10/19

اقتصاد توسعه و محیط زیست
*اقتصاد مالی
*اقتصاد بخش عمومی پیشرفته2
تجارت‌الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان

اقتصاد کلان (14 گ)

اقتصاد منطقه‌ای
*اقتصاد بین‌الملل پیشرفته2
*اقتصادکلان پیشرفته1 (گ2)
اقتصادکلان پیشرفته2 (گ2)

شنبه 97/10/22

ابزارهای مالی‌اسلامی
اقتصاد انرژی و محیط‌زیست

اقتصاد اطلاعات (2 گ)

اقتصاد منابع طبیعی(2گ)
مشقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت و گاز
*سیاست‌های تجاری و بازارهای بین‌المللی نفت و گاز

یکشنبه 97/10/23 * اقتصاد ایران1
* تئوری اقتصاد سنجی1

کارگاه اقتصاد محیط‌زیست(2گ) ● تئوری اقتصاد سنجی2
● توسعه اقتصادی2
● نظریه‌های پولی پیشرفته2
دوشنبه 97/10/24 اقتصاد منابع آب موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی(3گ)
تجارت الکترونیکی1(3گ)

سمینار اقتصاد اسلامی
موضوعات انتخابی در اقتصاد

سه‌شنبه 97/10/25

تجارت بین‌الملل

اقتصاد ریاضی اقتصاد سنجی(6گ)
اقتصاد دیجیتالی
چهارشنبه 97/10/26

کلیات فناوری اطلاعات و ارتباطات(3گ)
اقتصاد توسعه

* روش تحقیق با تاکید بر رساله(2گ)
پول و بانکداری الکترونیکی

مبانی محیط‌زیست(2گ)
پول و بانکداری اسلامی
●اقتصاد مالی1
اقتصاد بین‌الملل پیشرفته1

توجه:

 * امتحانات دانشجويان دكتري روزانه

  امتحانات دانشجویان دکتری پردیس