• فرم آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد

 فرم‌های آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد

ردیف نام فرمدانلود فایل WORDدانلود فایل PDF
1 آئین‌نامه كارشناسي ارشد ورودي 95 و 96 به بعد         
2  فرم استاد راهنماي گروه توسعه اقتصادي و برنامه‌ریزی
3 فرم استاد راهنماي گروه اقتصاد محیط‌زیست
4 فرم استاد راهنماي گروه اقتصاد بازرگاني
5 فرم استاد راهنماي گروه اقتصاد انرژی
6 فرم استاد راهنماي گروه اقتصاد نظري
7 فرم پرداخت کمک‌هزینه تايپ و تكثير
8 فرم اجازه ورود مهمان به دانشكده
9 مراحل تصويب و دفاع از پایان‌نامه
10 فرم درخواست تمديد سنوات
11 فرم پروپوزال