• تاریخچه کتابخانه

تاريخچه

در سال 1337 به نام کتابخانه انستیتو بازرگانی با حدود 3000 جلد کتاب تأسیس شد، این مرکز بعدها با عنوان مدرسه عالی بازرگانی و سپس مجتمع علوم اداری و بازرگانی به ارائه خدمات پرداخت. در سال 1363 حدود 4000 عنوان کتاب در حوزه‌های موضوعی مدیریت و حسابداری از مجموعه این کتابخانه خارج و پایه تأسیس کتابخانه مدیریت و حسابداری قرار گرفت و در سال 1377 در حدود 1000 عنوان کتاب در حوزه موضوعی حقوق نیز از مجموعه این کتابخانه خارج و پایه اولیه تأسیس کتابخانه حقوق و علوم سیاسی قرار گرفت. در سال 1397 حدود 4000 عنوان کتاب در حوزه موضوعی آمار ریاضی و کامپیوتر نیز از مجموعه این کتابخانه خارج و پایه اولیه تأسیس کتابخانه دانشکده آمار و علوم ریاضی قرار گرفت.

در حال حاضر به‌عنوان کتابخانه دانشکده اقتصاد به فعالیت و ارائه خدمات مشغول است.