• نحوه تحویل پایان‌نامه

رعایت موارد ذیل برای تحویل پایان‌نامه الزامی می‌باشد

 • نسخه چاپی پایان‌نامه
 • لوح فشرده پایان‌نامه شامل: (فایل word پایان‌نامه، فایل PDF پایان‌نامه با فرمت DC، درج نام و نام خانوادگی و عنوان بر روي لوح فشرده)
 • صورت‌جلسه دفاع با امضا داخل متن چاپی و فایل PDF, WORD
 • منشور اخلاق پژوهش در نسخه چاپی و فایل PDF WORD,
 • تعهدنامه اصالت پژوهش در نسخه چاپی با امضاي دانشجو و فایل PDF و WORD
 • تطابق فهرست مندرجات با متن
 • درج شماره صفحه از آغاز فصل اول پایان‌نامه
 • چکیده و کلیدواژه‌ها در نسخه چاپی و WORD، PDF به زبان فارسی
 • چکیده و کلیدواژه‌ها در نسخه چاپی WORD، PDF به زبان انگلیسی
 • صفحه عنوان و جلد فارسی و انگلیسی مطابق با ساختار نمونه موجود در سایت
 • تطابق کامل نسخه چاپی PDF, WORD
 • رنگ جلد سرمه‌ای براي رساله دکتري
 • رنگ جلد زرشکی براي رساله کارشناسی ارشد
 • تطابق شماره صفحه نسخه چاپی و فایل PDF و WORD پایان‌نامه
 • فونت BNaznin براي پایان‌نامه‌های نگارش شده به زبان فارسی
 • فونت TIMES NEW ROMAN براي پایان‌نامه‌های نگارش شده به زبان لاتین
 • فونت TRADITIONAL ARABIC براي پایان‌نامه‌های نگارش شده به زبان عربی
 • صفحه اول فایل PDF و WORD باید حاوي اطلاعات روي جلد باشد

نکاتی که در مورد روي جلد و صفحه عنوان پایان‌نامه باید عیناً مطابق نمونه‌های موجود در وب‌سایت رعایت شود:

 • درج آرم دانشگاه و نام دانشگاه و نام دانشکده
 • درج مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گرایش رشته
 • درج عنوان پایان‌نامه
 • درج نام و نام خانوادگی استاد (ان)، راهنما، استاد (ان) مشاور، استاد (ان) داور
 • درج نام و نام خانوادگی دانشجو
 • درج فصل دفاع، سال دفاع، ماه دفاع (لاتین)

نکات خاص پایان‌نامه‌هایی که در آنها از برنامه‌های لاتکس و زي پرشین استفاده شده و باید رعایت شود:

 • ارائه پوشه کامل این فایل‌های برنامه لاتکس و زي پرشین بر لوح فشرده پایان‌نامه
 • ارائه فایل فرم گردآوري اطلاعات با فرمت WORD، علاوه بر نسخه چاپی و نسخه الکترونیک پایان‌نامه

نکات خاص پایان‌نامه‌هایی که به زبانی غیر از فارسی نگارش شده و باید رعایت شود:

 • ارائه فایل فرم گردآوري اطلاعات با فرمت WORD، علاوه بر نسخه چاپی و نسخه الکترونیک پایان‌نامه