• نحوه تحویل پایان‌نامه

رعایت موارد ذیل برای تحویل پایان‌نامه الزامی می‌باشد

* نسخه چاپی پایان‌نامه

* لوح فشرده پایان‌نامه شامل: (فایل Word پایان‌نامه، فایل Pdf پایان‌نامه با فرمت dc، درج نام و نام خانوادگی و عنوان بر روي لوح فشرده)

* صورت‌جلسه دفاع با امضا داخل متن چاپی و فایل Pdf و Word

* منشور اخلاق پژوهش در نسخه چاپی و فایل Pdf  و Word

* تعهدنامه اصالت پژوهش در نسخه چاپی با امضاي دانشجو و فایل Pdf و Word

* تطابق فهرست مندرجات با متن

* درج شماره صفحه از آغاز فصل اول پایان‌نامه

* چکیده و کلیدواژه‌ها در نسخه چاپی و Word و Pdf به زبان فارسی

* چکیده و کلیدواژه‌ها در نسخه چاپی Word و Pdf به زبان انگلیسی

* صفحه عنوان و جلد فارسی و انگلیسی مطابق با ساختار نمونه موجود در سایت

* تطابق کامل نسخه چاپی Pdf و Word

* رنگ جلد سرمه‌ای براي رساله دکتري

* رنگ جلد زرشکی براي رساله کارشناسی ارشد

* تطابق شماره صفحه نسخه چاپی و فایل Pdf و Word پایان‌نامه

* فونت B Nazanin براي پایان‌نامه‌های نگارش شده به زبان فارسی

* فونت Times New Roman براي پایان‌نامه‌های نگارش شده به زبان لاتین

* فونت Traditional Arabic براي پایان‌نامه‌های نگارش شده به زبان عربی

* صفحه اول فایل Pdf و Word باید حاوي اطلاعات روي جلد باشد

نکاتی که در مورد روي جلد و صفحه عنوان پایان‌نامه باید عیناً مطابق نمونه‌های موجود در وب‌سایت رعایت شود:

* درج آرم دانشگاه و نام دانشگاه و نام دانشکده

* درج مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گرایش رشته

* درج عنوان پایان‌نامه

* درج نام و نام خانوادگی استاد (ان)، راهنما، استاد (ان) مشاور، استاد (ان) داور

* درج نام و نام خانوادگی دانشجو

* درج فصل دفاع، سال دفاع، ماه دفاع (لاتین)

نکات خاص پایان‌نامه‌هایی که در آنها از برنامه‌های لاتکس و زي پرشین استفاده شده و باید رعایت شود:

* ارائه پوشه کامل این فایل‌های برنامه لاتکس و زي پرشین بر لوح فشرده پایان‌نامه

* ارائه فایل فرم گردآوري اطلاعات با فرمت Word ، علاوه بر نسخه چاپی و نسخه الکترونیک پایان‌نامه

نکات خاص پایان‌نامه‌هایی که به زبانی غیر از فارسی نگارش شده و باید رعایت شود:

* ارائه فایل فرم گردآوري اطلاعات با فرمت Word، علاوه بر نسخه چاپی و نسخه الکترونیک پایان‌نامه