• گروه اقتصاد بازرگانی

جاوید بهرامی 
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


ناصر خیابانی 
مرتبه علمي : دانشیار 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حمیدرضا ارباب
مرتبه علمي :
دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


فتح‌اله تاری 
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سیدحسن قوامی
مرتبه علمي :
استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


شمس‌الدین حسینی 
مرتبه علمي :
استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


داود دانش‌جعفری
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمدمهدی مجاهدی 
مرتبه علمي :
استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سمیه شاه‌حسینی
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حبیب مروت 
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حسین توکلیان 
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


علی مزیکی 
مرتبه علمي : استادیار 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي