• گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

علی‌اصغر بانوئی 
مرتبه علمي : استاد
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


رضا زمانی
مرتبه علمي : استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


علی عرب‌مازاریزدی
مرتبه علمي :  استاديار 
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


علی نصیری‌اقدم 
مرتبه علمي : استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمد ستاریفر 
مرتبه علمي :  استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


فرشاد مومنی
مرتبه علمي :  استاد 
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمدقلی یوسفی 
مرتبه علمي :  استاد 
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حسن طایی 
مرتبه علمي :  دانشیار 
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


احمد میدری 
مرتبه علمي :  استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حجت اله میرزائی تشنیزی 
مرتبه علمي : استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمد قاسمی‌ششده 
مرتبه علمي :  استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي