• گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

علی‌اصغر بانوئی 
مرتبه علمي: استاد
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


رضا زمانی
مرتبه علمي: استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


علی عرب‌مازاریزدی
مرتبه علمي:  استاديار 
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


علی نصیری‌اقدم 
مرتبه علمي: استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمد ستاریفر 
مرتبه علمي: استاد
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


فرشاد مومنی
مرتبه علمي: استاد 
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمدقلی یوسفی 
مرتبه علمي: استاد 
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حسن طایی 
مرتبه علمي: دانشیار 
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


احمد میدری 
مرتبه علمي: استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حجت اله میرزائی تشنیزی 
مرتبه علمي: مربی
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمد قاسمی‌ششده 
مرتبه علمي: استادیار
 دريافت رزومه علمي و پژوهشي