• گروه اقتصاد نظری

مهنوش عبداله میلانی
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سهیلا پروین
مرتبه علمي :
استاد  
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


عباس شاکری
مرتبه علمي :
استاد 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سیدمحمدرضا سیدنورانی
مرتبه علمي : استاد 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


اسفندیار جهانگرد
مرتبه علمي : دانشیار 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


تیمور محمدی
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


رضا مقدس
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


پریسا مهاجری
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


جواد نوراحمدی
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


جواد طاهرپور
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


رضا طالبلو
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


علی اصغر سالم
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سیروس امیدوار
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي