• مدیر گروه های آموزشی
نام و نام خانوادگي: امرالله امینی  

مدرک تحصيلي: دکتري اقتصاد

ايميل: amini@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725400 داخلی 217

مدیر گروه اقتصاد اسلامی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: عبدالرسول قاسمی

مدرک تحصيلي: دکتري اقتصاد

ايميل: a.ghasemi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725400 داخلی 287

مدیر گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: حسین توکلیان

مدرک تحصيلي: دکتري اقتصاد

ايميل: n@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88725400 داخلی358

مدیر گروه اقتصاد بازرگانی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: علی‌اصغر بانویی

مدرک تحصيلي: دکتري اقتصاد

ايميل: banouei@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725400 داخلی323 

مدیر گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: تیمور محمدی

مدرک تحصيلي: دکتري اقتصاد

ايميل: mohammadi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725400 داخلی384 

مدیر گروه اقتصاد نظری

دريافت رزومه علمي و پژوهشي