• ارتباط دانشکده

 

ردیف نام واحدشماره تلفن
1 دفتر ریاست دانشکده ۸۸۷۱۶۵۲۰
2 دفتر معاونین دانشکده ۸۸۷۲۳۱۶۵
3 دفتر شاهد و ایثارگر ۸۸۷۲۱۲۲۴
4 دفتر قراردادهای اساتید ۸۸۵۵۴۹۱۰
5 اداره آموزش ۸۸۷۲۶۳۸۳
6 اداره امور عمومی ۸۸۵۵۴۹۰۵
7 امور دانشجویی ۸۸۵۵۴۹۰۲
8 واحد سمعی و بصری ۸۸۵۵۴۹۰۷
9 امور مالی ۸۸۷۰۳۱۴۱
10 حراست ۸۸۷۲۱۲۲۶
11 کارپردازی ۸۸۵۵۴۹۰۸
12 دبیرخانه ۸۸۷۲۶۳۸۷
13 دفتر گروهها ۸۸۷۱۳۱۶۰
14 دفتر فصلنامه ۸۸۷۲۶۳۸۸
15 پژوهشنامه اقتصادی انرژی ایران ۸۸۷۲۶۳۸۸ 
16 پژوهشهای اقتصادی ایران ۸۸۷۰۳۲۶۱
17 پژوهشنامه اقتصادی ۸۸۷۰۳۲۵۲
18 اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی ۸۸۵۵۴۹۰۴ 
19 پژوهشی ۸۸۷۱۸۶۱۶
20 تلفنخانه  ۸۸۷۲۵۴۰