• اطلاعیه برگزاری جلسات

" «اطلاعیه پیش دفاع رساله دكتری»"

به اطلاع می‌رساند جلسه پیش دفاع رساله آقای محسن فدوی دانشجوی دوره دكتری پژوهش محور (پردیس خودگردان دانشگاه) رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصادمالی تحت عنوان:

« ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی شده ( موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی ) »

در روز یک شنبه مورخ 1398/10/29 ساعت 13 در سالن 6 این دانشكده برگزار می‌گردد. از دانشجویان دكتری علاقمند دعوت می‌شود در این جلسه شركت نمایند.

استاد راهنما: آقای دکتر فتح اله تاری

استاد مشاور: آقای دكتر عباس شاکری

استاد مشاور: آقای دکتر تیمور محمدی

استاد داورخارجی : آقای دكتر وحید شقاقی شهری

استاد داورداخلی : آقای دكتر مسعود درخشان نو

استاد داورداخلی : آقای دكتر سید شمس الدین حسینی

نماینده پژوهشی : آقای دکتر داود دانش جعفری

نماینده آموزشی : آقای دکتر سید محمدرضا سید نورانی

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" « اطلاعيه جلسه ارائه طرح پيشنهادي پايان‌نامه كارشناسي ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند: خانم سحر سلیمانی دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک جلسه ارائه طرح پيشنهادي پايان‌نامه خود را به ر اهنمايي آقای دکتر جهانگرد تحت عنوان :

« اثرات اقتصادی پهن باند بر تولید : شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه »

برگزار مي‌نمايد.

استاد مشاور پايان‌ نامه : آقای دكتر مروت

نماينده كميته تحصيلات تكميلي دانشكده: آقای دكتر طالبلو

زمان: شنبه 98/10/28

ساعت: 13

مكان: سالن شماره 2

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.  

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «اطلاعيه دفاع نهايي رساله دكتري »"

به اطلاع مي‌رساند جلسه دفاع نهايي رساله خانم پریسا فتوحی مظفریان دانشجوي دوره دكتري رشته اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت و گاز تحت عنوان:

« تعیین استراتژی بهینه بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی با رویکرد نظریه بازیها: مطالعه موردی یکی از میادین نفتی مشترک ایران »

در روز یکشنبه مورخ 98/10/29 ساعت 16 در سالن شماره (6) اين دانشكده برگزار مي‌گردد. از دانشجويان دكتري علاقمند دعوت مي‌شود در اين جلسه شركت نمايند.

استاد راهنما: آقای دكتر امامی میبدی و آقای دکتر جواد کاشانی

استاد مشاور: خانم دکتر تکلیف و آقای دکتر قهرمان عبدلی

نماينده كميته تحصيلات تکميلی دانشکده: آقای دكتر عبدالرسول قاسمی

اساتيد داور: آقای دكتر مزیکی و آقای دكتر فرشاد فاطمی

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی