• اطلاعیه برگزاری جلسات

برگزاری جلسه دفاع نهایی کارشناسی ارشد 

موضوع پایان نامه: 

استاد راهنما: 

استاد مشاور: 

استاد داور: 

زمان دفاع: 

 مکان: 

 


برگزاری جلسه دفاع نهایی کارشناسی ارشد  

موضوع پایان نامه:

استاد راهنما: 

استاد مشاور:

استاد داور: 

زمان دفاع: 

مکان: