• اطلاعیه برگزاری جلسات

" «اطلاعيه جلسه ارائه طرح پيشنهادي پايان‌نامه كارشناسي ارشد »"

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند: آقای محسن بیگی دانشجوی كارشناسی ارشد رشته اقتصاد اسلامی طرح پیشنهادی پایان‌نامه خود را به راهنمایی آقای دکتر مجید حبیبیان نقیبی تحت عنوان:

((ارزیابی شاخص لگاتوم با رویکرد اسلامی ))

برگزار می‌نماید.

استاد مشاور پایان‌نامه: آقای دكترامراله امینی

نماینده كمیته تحصیلات تكمیلی دانشكده: آقای دکتر دانش جعفری

زمان: دوشنبه 1398/09/11

ساعت: 8

مكان: سالن شماره 2

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.  

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «اطلاعيه جلسه ارائه طرح پيشنهادي رساله دكتري »"

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند

خانم شهرزاد آل داود دانشجوي دوره دكتري رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی جلسه ارائه طرح پيشنهادي رساله خود را به راهنمايي آقای دکتر خورسندی و آقای دکتر مجاهدی تحت عنوان:

«ارزیابی تأثیر بقا و ماندگاری نظام‌های پولی بر درجه گذر نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه»

برگزار مي‌نمايد.

استاد مشاور رساله: آقای دکتر مجید فشاری

نماينده كميته تحصيلات تكميلي دانشكده: آقای دکتر تاری

زمان: ‌سه‌شنبه 98/9/12

ساعت: 14

مكان: سالن شماره 2

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی