• اطلاعیه برگزاری جلسات

" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند : خانم ریحانه حسنی كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان :

« تأثیر مقررات زیست‌محیطی برشدت انرژی ( کشورهای با عملکرد زیست‌محیطی مطلوب و نامطلوب ) »

استاد راهنماي پایان‌نامه :‌ آقای دکتر عبدالرسول قاسمی

استاد مشاور پایان‌نامه :‌ آقای دکتر محمدی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر درخشان

زمان : سه‌شنبه 98/11/29

ساعت : 9 صبح

مكان : سالن شماره 4

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.  

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند : خانم پریسا زارع سیروس كارشناسي‌ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان :

« بررسی پدیده درب گردان در نظام بانک ایران »

استاد راهنماي پایان‌نامه :‌ آقای دکتر عرب مازار

استاد مشاور پایان‌نامه :‌ آقای دکتر زمانی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر خاندوزی

زمان : سه‌شنبه98/11/29

ساعت : 16/45

مكان : سالن شماره 2

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.  

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند : آقای هدایت کاکایی كارشناسي‌ ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان

« تأثیر اعتماد و ریسک بر حجم مبادلات تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده : مطالعه موردی تهران » استاد راهنماي پایان‌نامه :‌ آقای دکتر ارباب استاد

مشاور پایان‌نامه :‌ آقای دکتر نوراحمدی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر قوامی

زمان : سه‌شنبه 98/11/29

ساعت : 13/30

مكان : سالن شماره 4

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند : آقای یدالله سیفی كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان :

« نقش تبلیغات و تحقیق و توسعه و تعامل این دو بر رشد اقتصادی صنایع کارخانه‌ای ایران»

استاد راهنماي پایان‌نامه :‌ آقای دکتر طاهرپور

استاد مشاور پایان‌نامه :‌ آقای دکتر محمدی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر مروت

زمان : سه‌شنبه 98/11/29

ساعت : 18

مكان : سالن شماره 4

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع ميرساند : خانم مهسا شهبازی كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادی گرایس اقتصاد انرژی دفاع نهايي پايان نامه خود را تحت عنوان :

« طراحی الگویی برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در مناطق منتخب ایران : کاربرد تکنیک تحلیل سلسله مراتبی »

استاد راهنماي پايان نامه :‌ خانم دکتر تکلیف

استاد مشاور پايان نامه :‌ آقای دکتر عبدالرسول قاسمی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر تاری

زمان : سه شنبه 98/11/29

ساعت : 9 صبح

مكان : سالن شماره 2

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.  

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع ميرساند : آقای محمد عابدی كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریدفاع نهايي پايان نامه خود را تحت عنوان :

« سیاست‌های هدایت اعتبار و تأمین مالی کسب و کارهای غیر مالی»

استاد راهنماي پايان نامه :‌ آقای دکتر نصیری اقدم

استاد مشاور پايان نامه :‌ آقای دکتر آماده

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر سیدنورانی

زمان : سه شنبه 98/11/29

ساعت : 18

مكان : سالن شماره 2

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «اطلاعيه جلسه ارائه طرح پيشنهادي پايان‌نامه كارشناسي ارشد»"

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند: خانم ستاره‌ احمدی دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک جلسه ارائه طرح پيشنهادي پايان‌نامه خود را به ر اهنمايي آقای دکتر سالم تحت عنوان :

« اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بر شدت مصرف انرژی صنایع ایران »

برگزار مي‌نمايد.

استاد مشاور پايان‌ نامه : آقای دكتر توکلیان

نماينده كميته تحصيلات تكميلي دانشكده: خانم دكتر تکلیف

زمان: سه شنبه 98/11/29

ساعت: 11/30

مكان: سالن شماره 4

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «اطلاعيه جلسه ارائه طرح پيشنهادي پايان‌نامه كارشناسي ارشد»"

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند: خانم زهرا نصیری دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک جلسه ارائه طرح پيشنهادي پايان‌نامه خود را به ر اهنمايي آقای دکتر سالم تحت عنوان :

« اثر افزایش قیمت خدمات تلفن همراه بر رفاه خانوارهای مناطق شهری ایران »

برگزار مي‌نمايد.

استاد مشاور پايان‌ نامه : آقای دكتر مروت

نماينده كميته تحصيلات تكميلي دانشكده: آقای دكتر مزیکی

زمان: سه شنبه 98/11/29

ساعت: 10/30

مكان: سالن شماره 4

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع ميرساند : آقای رضا رحیمی كارشناسي ارشد رشته اقتصاد و تجارت الکترونیک دفاع نهايي پايان نامه خود را تحت عنوان :

« بررسی رابطه علیت بین قیمت بیت کوین و شاخص‌های بازار سهام در گروه کشورهای منتخب»

استاد راهنماي پايان نامه :‌ آقای دکتر مروت

استاد مشاور پايان نامه :‌ آقای دکتر طاهرپور

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر مجاهدی

زمان : سه شنبه 98/11/29

ساعت : 17

مكان : سالن شماره 6

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.  

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدینوسیله به اطلاع میرساند : آقای حمیدرضا ملکی وش دانشجوی كارشناسی­ ارشدرشته اقتصاد انرژی دفاع نهایی پایان نامه خود را تحت عنوان :

" ارزیابی اثربخشی کاربرد انرژی خورشیدی در بهبود کارایی زیست محیطی صنایع منتخب "

استاد راهنمای پایان نامه :‌ آقای دکتر حمیدرضا ارباب

استاد مشاور پایان نامه :‌آقای دکترعلی امامی میبدی

اعضاء هیأت داوران :خانم دکتر سمانه عابدی

زمان : سه شنبه 1398/11/29

ساعت : 11-10

مكان: سالن 6

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند : خانم زهرا جعفری كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان :

« بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران با تأکید بر اثر قیمت نفت »

استاد راهنماي پایان‌نامه :‌ آقای دکتر دانش جعفری

استاد مشاور پایان‌نامه :‌ آقای دکتر محمدی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر دانشمند

زمان : چهارشنبه 98/11/30

ساعت : 12

مكان : سالن شماره 2

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدینوسیله به اطلاع میرساند : آقای مجید کرمی دانشجوی كارشناسی ­ارشدرشته اقتصاد تجارت الکترونیک دفاع نهایی پایان نامه خود را تحت عنوان :

((بررسی مهمترین عوامل تأثیر گذار بر رضایت الکترونیکی و هزینه های مصرف کننده در خرده فروشی های تجارت الکترونیک در ایران))

استاد راهنمای پایان نامه :‌ آقای دکتر حمید رضا ارباب

استاد مشاور پایان نامه :‌آقای دکترحمید آماده

اعضاء هیأت داوران :‌ آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی

زمان : چهارشنبه 1398/11/30

ساعت : 9

مكان: سالن 2

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «اطلاعيه جلسه پيش‌دفاع رساله دكتري »"

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند آقای علی صادقین دانشجوي دوره دكتري رشته اقتصاد نفت و گاز جلسه پيش‌دفاع نهايي خود را به راهنمايي آقای دکتر محمدی و آقای دکتر عبدالرسول قاسمی تحت عنوان:

«عدم تقارن و حافظه بلندمدت تلاطم قیمت نفت برنت و سرریز آن در بازارهای مالی و سهام صنایع منتخب مرتبط با نفت در ایران »

برگزار مي‌نمايد.

اساتید مشاور رساله: خانم دكتر تکلیف و آقای دکتر توکلیان

نماينده كميته تحصيلات تكميلي دانشكده: آقای دکتر سالم

استاد داور داخلي: آقای دكتر طالبلو

زمان: چهار‌شنبه 98/11/30

ساعت: 11:30

مكان: سالن شماره 6

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند : خانم نعیمه عبدالحسینی كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان :

« برآورد تابع انگل حامل‌های انرژی در بخش خانگی مناطق شهری ایران»

استاد راهنماي پایان‌نامه :‌ آقای دکتر سالم

استاد مشاور پایان‌نامه:‌ آقای دکتر عبدالرسول قاسمی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر مزیکی

زمان : چهارشنبه 98/11/30

ساعت : 9/45 صبح

مكان : سالن شماره 6

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند : آقای کیانوش جهانمردی كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان:

«اثر نامتقارن قیمت نفت بر تولید واقعی با استفاده از رویکرد داده‌های تواتر مختلط: شواهدی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت»

استاد راهنماي پایان‌نامه :‌ آقای دکتر خیابانی

استاد مشاور پایان‌نامه :‌ آقای دکتر بهرامی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر محمدی

زمان : چهارشنبه 11/30/ 98

ساعت : 9 صبح

مكان : سالن شماره 3

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند: آقای طاهر پسندی كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان:

« بررسی اثر تکانه‌های بهره‌وری انرژی بر شاخص قیمت منتخبی از زیر بخش‌های صنعتی کشور »

استاد راهنماي پایان‌نامه:‌ آقای دکتر شاکری

استاد مشاور پایان‌نامه:‌ آقای دکتر محمدی

اعضاء هيأت داوران:‌ آقای دکتر عبدالرسول قاسمی

زمان : چهارشنبه 98/11/30

ساعت : 10/30

مكان : سالن شماره 2

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند : خانم مریم سادات فاطمی كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان:

« تحلیل رفتار مصرف انرژی خانوارهای شهری ایران»

استاد راهنماي پایان‌نامه :‌ آقای دکتر عبدالرسول قاسمی

استاد مشاور پایان‌نامه :‌ آقای دکتر مروت

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر سالم

زمان : چهارشنبه 98/11/30

ساعت : 13

مكان : سالن شماره 6

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند: آقای احسان علی محمدی كارشناسي‌ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان:

«تحلیل ارتباط میان تولید ناخالص داخلی استانی و مصرف برق خانگی و غیر خانگی در ایران»

استاد راهنماي پایان‌نامه:‌ آقای دکتر خورسندی

استاد مشاور پایان‌نامه:‌ آقای دکتر محمدی

اعضاء هيأت داوران:‌ آقای دکتر سالم

زمان: چهارشنبه 98/11/30

ساعت: 8 صبح

مكان: سالن شماره 6

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدينوسيله به اطلاع می‌رساند: آقای احسان علی محمدی کارشناسی‌ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دفاع نهايي پایان‌نامه خود را تحت عنوان:

«بررسی تطبیقی خوشه‌بندی کشورها بر مبنای حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و توسعه انسانی»

استاد راهنماي پایان‌نامه:‌ آقای دکتر امیدوار

استاد مشاور پایان‌نامه:‌ آقای دکتر مؤمنی

اعضاء هيأت داوران:‌ آقای دکتر میرزایی

زمان: چهارشنبه 98/11/30

ساعت: 10/30

مكان: سالن شماره 3

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی


" «جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد »"

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند: خانم فاطمه السادات طاهری دانشجوی كارشناسی ارشد رشته اقتصاد محیط زیست طرح پیشنهادی پایان‌نامه خود را به راهنمایی خانم دکتر سمانه عابدی تحت عنوان:

((ارزیابی اثربخشی ابزارهای اقتصادی و غیر اقتصادی در مدیریت تقاضای آب شهری ))

برگزار می‌نماید.

استاد مشاور پایان‌نامه: آقای دکتر مرتضی تهامی پور

نماینده كمیته تحصیلات تكمیلی دانشكده: آقای دکتر حمید آماده

زمان: شنبه 1398/12/03

ساعت: 8

مكان: سالن شماره 2

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی