• اطلاعیه برگزاری جلسات

"اطلاعیه دفاع نهایی رساله دكتری"

اطلاعیه دفاع نهایی رساله دكتری به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع نهایی رساله خانم صدیقه‌ سادات سید علی روته دانشجوی دوره دكتری (پردیس خودگردان دانشگاه) رشته اقتصاد نفت و گاز گرایش بازارها و مالیه نفت و گاز تحت عنوان:

«تخصیص بهینه گاز به زیر بخش های مختلف مصرف با رویکرد اقتصاد مقاومتی»

در روز یکشنبه مورخ 1398/06/31 ساعت 16:30 در سالن 6 این دانشكده برگزار می‌گردد. از دانشجویان دكتری علاقمند دعوت می‌شود در این جلسه شركت نمایند.

استاد راهنما: آقای دکتر فتح اله تاری

استاد مشاور: آقای دكتر عبدالرسول قاسمی

استاد مشاور: خانم دکتر عاطفه تکلیف استاد

داور خارجی: آقای دکتر مرتضی بهروزی فر

استاد داورداخلی : آقای دکتر مسعود درخشان

استاد داورداخلی : آقای دکتر علی فرید زاد

                                                                اداره آموزش

                                                           واحد تحصیلات تكمیلی


"اطلاعیه پیش دفاع رساله دكتری"

به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع نهایی رساله آقای ابراهیم حاج خان میرزای صراف دانشجوی دوره دكتری (پردیس خودگردان دانشگاه) رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی تحت عنوان:

«برآورد بیزی ارتباط تلاطم بازدهی و حجم مبادلات سهام : رویکرد توزیع t استیودنت چوله »

در روز شنبه مورخ 1398/07/06 ساعت 13 در سالن 6 این دانشكده برگزار می‌گردد. از دانشجویان دكتری علاقمند دعوت می‌شود در این جلسه شركت نمایند.

استاد راهنما: آقای دکتر تیمور محمدی

استاد مشاور: آقای دكتر محمد رضا صالحی راد

استاد مشاور: آقای دکتر رضا طالبلو

استاد داورداخلی : آقای دكتر ناصر خیابانی

استاد داورداخلی : آقای دكتر حسین توکلیان

 

                                                                اداره آموزش

                                                           واحد تحصیلات تكمیلی


"اطلاعیه پیش دفاع رساله دكتری"

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند آقای محمدامين زندي دانشجوي دوره دكتري رشته علوم اقتصادی گرايش اقتصاد اسلامي جلسه پيش‌دفاع نهايي خود را به راهنمايي آقای دکتر شاكري و آقای دکتر اميني تحت عنوان:

«آزمون رفتار اقتصادي مشاركت و ترجيحات زماني فرد مسلمان با روش اقتصاد آزمايشگاهي »

برگزار مي‌نمايد.

اساتید مشاور رساله: آقای دكتر سيدنوراني و آقای دکتر توسلي

نماينده كميته تحصيلات تكميلي دانشكده: آقای دکتر عيسوي

استاد داور داخلي: آقای دكتر مروي

زمان: يكشنبه 98/6/31

ساعت: 10 صبح

مكان: سالن شماره 6

                                                                اداره آموزش

                                                           واحد تحصیلات تكمیلی


"اطلاعيه جلسه پيش‌دفاع رساله دكتري"

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند آقای محسن کریمی دانشجوي دوره دكتري رشته علوم اقتصادی جلسه پيش‌دفاع نهايي خود را به راهنمايي آقای دکتر محمدی و آقای دکتر درخشان تحت عنوان:

«بررسی قدرت پیش بینی مدل‌های عامل محور برای بحران‌های ارزی»

برگزار مي‌نمايد.

اساتید مشاور رساله: آقای دكتر نوراحمدی و آقای دکتر هراتی زاده

نماينده كميته تحصيلات تكميلي دانشكده: آقای دکتر بهرامی

استاد داور داخلي: آقای دكتر مروت

زمان: شنبه 98/6/30

ساعت: 15

مكان: سالن شماره 2

                                                                اداره آموزش

                                                           واحد تحصیلات تكمیلی


اطلاعیه جلسه ارائه طرح پیشنهادی رساله دكتری"

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند آقای سعید متین دانشجوی دوره دكتری رشته اقتصاد نفت و گاز گرایش بازارها و مالیه جلسه ارائه طرح پیشنهادی رساله خود را به راهنمایی آقای دکتر اسفندیار جهانگرد و آقای دکتر علی فریدزاد تحت عنوان:

« تعیین قیمت بهینه داخلی گاز طبیعی در ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه »

برگزار می‌نماید.

اساتید مشاور رساله: آقای دکتر تیمور محمدی- آقای دکتر میر حسین موسوی

نماینده كمیته تحصیلات تكمیلی دانشكده: آقای دکتر ناصر خیابانی

زمان: 1398/06/31

ساعت: 8/30

مكان: سالن شماره 2

                                                                         اداره آموزش

                                                                         واحد تحصیلات تكمیلی


"«جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد»"

بدینوسیله به اطلاع میرساند: آقای محمدعلی صفدری دانشجوی كارشناسی­‌ارشد رشته اقتصاد و تجارت‌ الکترونیک دفاع نهایی پایان‌نامه خود را تحت عنوان:

« تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای خاورمیانه »

استاد راهنمای پایان نامه:‌ آقای دکتر حمیدرضا ارباب

استاد مشاور پایان نامه:‌ آقای دکترفتح اله تاری

اعضاء هیأت داوران: آقای دکتر اسفندیار جهانگرد

زمان : دوشنبه 1398/7/1

ساعت : 11:30

مكان: سالن 2

شركت در جلسه فوق برای كلیه دانشجویان محترم دانشكده اعم از دوره‌های كارشناسی و كارشناسی‌ارشد بلامانع است.

                                                                         اداره آموزش

                                                                         واحد تحصیلات تكمیلی


"«جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد»"

بدينوسيله به اطلاع ميرساند : آقای حسین کشاورز دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته اقتصاد و تجارت الکترونیک دفاع نهايي پايان نامه خود را تحت عنوان:

« تأثیر تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی جهانی کشورهای حوزه سند چشم انداز ایران »

استاد راهنماي پايان نامه :‌ آقای دکتر حسینی

استاد مشاور پايان نامه :‌ آقای دکتر جهانگرد

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر طاهرپور

زمان : دو شنبه 01/07/ /98

ساعت : 15/15

مكان : سالن شماره 2

شركت در جلسه فوق براي كليه دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد بلامانع است.

                                                                                                اداره آموزش

                                                                                                واحد تحصيلات تكميلی


"«جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد»"

بدینوسیله به اطلاع میرساند: آقای مهدی شبستری دانشجوی كارشناسی­‌ارشدرشته اقتصاد و تجارت الکترونیک دفاع نهایی پایان نامه خود را تحت عنوان:

« تأثیر بازاریابی پیامکی بر رضایت و وفاداری مشتریان فروشگاه شهروند بیهقی »

استاد راهنمای پایان نامه :‌ آقای دکتر فتح اله تاری

استاد مشاور پایان نامه :‌آقای دکترمحمد مهدی مجاهدی

اعضاء هیأت داوران :‌ آقای دکتر اسفندیار جهانگرد

زمان شنبه 1398/06/30

ساعت : 11/20

مكان: سالن 2

شركت در جلسه فوق برای كلیه دانشجویان محترم دانشكده اعم از دوره‌های كارشناسی و كارشناسی‌ارشد بلامانع است.

                                                                         اداره آموزش

                                                                         واحد تحصیلات تكمیلی


"«جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد»"

بدینوسیله به اطلاع میرساند: خانم فرزانه قدیمی دانشجوی كارشناسی­‌ارشدرشته اقتصاد محیط زیست دفاع نهایی پایان نامه خود را تحت عنوان:

« بررسی تأثیر استفاده از انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی با رویکرد پانل آستانه‌ای »

استاد راهنمای پایان نامه :‌ آقای دکتر مرتضی خورسندی

استاد مشاور پایان نامه :‌آقای دکترعبدالرسول قاسمی

اعضاء هیأت داوران :‌ آقای دکتر جواد طاهر پور

زمان : سه شنبه 1398/07/02

ساعت : 14

مكان: سالن 6

شركت در جلسه فوق برای كلیه دانشجویان محترم دانشكده اعم از دوره‌های كارشناسی و كارشناسی‌ارشد بلامانع است.

                                                                         اداره آموزش

                                                                         واحد تحصیلات تكمیلی


"«جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد»"

بدينوسيله به اطلاع ميرساند : آقای امین سردارآبادی دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته اقتصاد انرژی دفاع نهايي پايان نامه خود را تحت عنوان:

« بررسی اثر درآمدهای نفتی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در چارچوب حکمرانی خوب »

استاد راهنماي پايان نامه :‌ آقای دکتر امامی میبدی

استاد مشاور پايان نامه :‌ آقای دکتر خورسندی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر امیدوار

زمان : دو شنبه 01/07/ /98

ساعت : 11/40

مكان : سالن شماره 6

شركت در جلسه فوق برای كلیه دانشجویان محترم دانشكده اعم از دوره‌های كارشناسی و كارشناسی‌ارشد بلامانع است.

                                                                         اداره آموزش

                                                                         واحد تحصیلات تكمیلی


"«جلسه دفاع نهایی از پایان نامه كارشناسی ارشد»"

بدینوسیله به اطلاع میرساند : آقای علیرضا محمدی زیوه دانشجوی كارشناسی­‌ارشد رشته اقتصاد و تجارت الکترونیک دفاع نهایی پایان نامه خود را تحت عنوان:

« بررسی تأثیر تجارت الکترنیکی بر عملکرد مالی شرکتهای کوچک و متوسط »

استاد راهنمای پایان نامه :‌ آقای دکتر حمیدرضا ارباب

استاد مشاور پایان نامه:‌ آقای دکترمجتبی رئیس صفری

اعضاء هیأت داوران:‌ آقای دکتر رضا طالبلو

زمان: سه شنبه 1398/07/09

ساعت : 12/30

مكان: سالن 6

شركت در جلسه فوق برای كلیه دانشجویان محترم دانشكده اعم از دوره‌های كارشناسی و كارشناسی‌ارشد بلامانع است.

                                                                         اداره آموزش

                                                                         واحد تحصیلات تكمیلی