• آیین نامه ها و بخشنامه ها

کارشناسی 

1. اصلاحیه آیین نامه مهمان انتقال

2. آیین نامه مهمان و انتقال

3. شیوه نامه حذف ترم، حذف پزشکی و مرخصی تحصیلی

4. آئین نامه جدید دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته، ناپیوسته)

5. دستور العمل ثبت و تغییر نمرات مقطع کارشناسی

6. شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه (ویژه ورودیهای 97 به بعد)


کارشناسی ارشد

1. اصلاحیه آیین نامه مهمان انتقال

2. آیین نامه مهمان و انتقال

3. شیوه نامه حذف ترم، حذف پزشکی و مرخصی تحصیلی

4. آئین نامه جدید دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته، ناپیوسته)

5. دستور العمل ثبت و تغییر نمرات مقطع کارشناسی

6. شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه (ویژه ورودیهای 97 به بعد)


دکتری

1. اصلاحیه آیین نامه مهمان انتقال

2. آیین نامه مهمان و انتقال

3. شیوه نامه حذف ترم، حذف پزشکی و مرخصی تحصیلی

4. آئین نامه جدید دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته، ناپیوسته)

5. دستور العمل ثبت و تغییر نمرات مقطع دکتری 

6. شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه (ویژه ورودیهای 97 به بعد)