• معاونین دانشکده

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا ارباب

مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: arbab@atu.ac.ir

شماره تماس: 88716520

                          معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشکده

دریافت رزمه علمی و پژوهشی

 

نام و نام‌خانوادگی: علی فریدزاد

مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: a.faridzad@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88716520 

                          معاون پژوهشی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام‌خانوادگی: جواد طاهرپور

مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: taherpoor.j@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88716520 

                          معاون مالی و اداری دانشکده

دریافت رزمه علمی و پژوهشی