• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگي: حسن طایی

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: taee@atu.ac.ir

شماره تماس: 88716520 

   
   

                                                                                                                ریاست دانشکده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي