• ریاست دانشکده

نام و نام‌خانوادگی: تیمور محمدی

مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: mohammadi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88716520 

                                                                                              ریاست دانشکده

دریافت رزمه علمی و پژوهشی