• فرم آموزشی مقطع دکتری

 فرم‌های آموزشی مقطع دکتری

ردیف نام فرمدانلود فایل WORDدانلود فایل PDF
1 فرم گزارش‌ها و سمينارهاي پيشرفت رساله    
2 فرم صورت‌جلسه پيش دفاع رساله دكتري
3 فرم صدور مجوز برگزاري جلسه پيش دفاع
4 فرم آمادگي دانشجو براي دفاع نهايي
5 فرم اجازه ورود مهمان به دانشكده
6 فرم تعهد دانشجو در هنگام دفاع
7 فرم صورت‌جلسه دفاع مقدماتي
8 فرم درخواست تمديد سنوات
9 فرم تعيين استاد راهنما
10 فرم اجاره دفاع نهايي
11 فرم تأييد مقاله
12 فرم پروپوزال