• گروه اقتصاد اسلامی

امراله امینی 
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمداسماعیل توسلی  
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


مجید حبیبیان نقیبی  
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


امیر خادم علیزاده  
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سیداحسان خاندوزی  
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمود عیسوی  
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


رمضانعلی مروی  
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي