• گروه اقتصاد انرژی،کشاورزی و محیط زیست

معسود درخشان 
مرتبه علمي : استاد
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


علی فریدزاد 
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


مرتضی خورسندی 
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


عبدالرسول قاسمی 
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


علی امامی‌میبدی 
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


عاطفه تکلیف 
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


مصطفی شریف
مرتبه علمي :
استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حمید آماده
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


آرین دانشمند
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سمانه عابدی
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي