دانلود vpn اتصال(جهت استفاده در بیرون دانشکده)

دانلود راهنمای استفاده از VPN

دانلود راهنمای اتصال به ماشین مجازی

فرم درخواست word  PDF


 

 

برای استفاده در بیرون از محیط دانشکده باید از vpn استفاده نمایید. مراحل استفاده از آن به شرح زیر می باشد.