• تماس با ما

 


تلفن گویای دانشکده :

88725614

88725214

88717668

اعضائ هيئت علمي

دكتر اسكويي

220

دکتر اسکندری

209

دكتر بامني مقدم

210

خانم دكتر بني هاشمي

234

دکتر بحرانی

205

دكتر پورطاهري

207

خانم دكتر پرند

204

دكترتيموري فعال

203

دکترجلودارممقانی

329

دكتر رشيدي

208

دكتر رضايي تبار

213

دكتر زالي

237

دكتر صالحي راد

206

دكتر صفدري

202

خانم دكتر غياثي

235

خانم دكتر فاني

341

خانم دكتر مدرسي

233

دكتر متين فر

201

دكتر نوابپور

210

دكتر نيسي

218

دكتر نعمت الهي

219

دفتررياست دانشكده

مستقيم1

88725704

مسقیم 2

88725526

ریاست

237

آقای تدبیری

237

فكس

88725708

معاون آموزشی‌‌وپژوهشی

240

 

 

اداره آموزش

مستقيم

88725593

خانم سليمي

228

خانم محمودی

230

آقای بهرامی

224

 

 

امور پژوهشی

مستقیم

88726755

آقای نوایی

238

امور مالي وکارپردازی

آقاي یعقوبی

225

آقای محمدی

223

امورعمومی

مستقیم

88726313

آقای  چرمی

227

مركز رايانه

آقاي پورساعی

231

كتابخانه

خانم شيخ

242

خانم سلطان محمدی

250

امور دانشجویی

مستقيم

88706529

خانم جاهد

222

حراست و انتظامات

مستقيم

88726237

آقاي صفر نژاد

251

انتظامات

241

دفتر گروه ها

مستقیم

88716049

آقای طاهری

216

ساير

آبدارخانه ریاست

239

آبدارخانه اساتيدط 1

232

آبدارخانه اساتيدط2

217

آبدارخانه اساتيدط3

215

بوفه

243

رستوران

244

انتشارات

236