• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع آقاي مسعود توكلي 

موضوع پایان نامه: طراحي آماري اقتصادي نمودار كنترلي بيزي با استفاده از روش مونت كارلو

استاد راهنما: دكتر پورطاهري

استاد مشاور: دکتر بامني مقدم

استاد داور: دكتر نورانسا - دكتر اسكندري - دكتر صالحي راد

زمان دفاع: 31 شهريور ماه ۱۳۹۵، ساعت 16  

 

 

برگزاری جلسه دفاع آقاي علي اكبر حيدري 

موضوع پایان نامه: طراحي آماري اقتصادي نمودار كنترلي ايكس بار تحت مدل شوك بر 12

استاد راهنما: دكتر بامني مقدم

استاد مشاور: دکتر اسكندري

استاد داور: دكتر پورطاهري - دكتر برادران كاظم زاده - دكتر نعمت الهي

زمان دفاع: 29 شهريور ماه ۱۳۹۵، ساعت 15