• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگي: رضا پورطاهری  

مدرک تحصيلي: دکترای رشته آمار 

ايميل: pourtaheri@atu.ac.ir 

شماره تماس:  88725704

   رييس دانشكده         

دريافت رزومه علمي و پژوهشي
          معاون اداری مالی دانشکده                                                                                                                                                                                            نام و نام خانوادگي: محمدرضا اصغری اسکوئی 

مدرک تحصيلي: دکتراي علوم رایانه

ايميل: com

شماره تماس:  88725614 (238) 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
          معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده                                                                                                                                                                                        نام و نام خانوادگي: علی صفدری وایقانی  

مدرک تحصيلي: دکتراي تخصصی ریاضی کاربردی

ايميل: asafdari@atu.ac.ir 

شماره تماس:  88725614 (202 -240) 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي