• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگي: رضا پورطاهری

مدرک تحصيلي: دکترای رشته آمار

ايميل: pourtaheri@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725704

رئيس دانشكده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي
نام و نام خانوادگي: حسن رشیدی

مدرک تحصيلي: دکترای علوم رایانه

ايميل: hrashi@atu.ac.ir

شماره تماس: (240 و 202) 88725614

معاون آموزشی و پژوهشی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي