• گروه های آموزشی

گروه هاي آموزشي عبارتند از :

 

آمار با مديريت آقاي دکتر محمد بامني مقدم و تعداد اعضا 11 نفر    

رياضي با مديريت آقاي دکتر محمد جلوداري ممقاني و تعداد اعضا 6 نفر

رايانه با مديريت آقاي دکتر حسن رشيدي و تعداد اعضا 5 نفر

 

رشته هاي تحصيلي داير دانشکده عبارتند از

 

کارشناسي آمار

کارشناسي ارشد آمار رياضي

کارشناسي ارشد آمار اجتماعي اقتصادي

کارشناسي ارشد رياضيات مالي

کارشناسي ارشد علوم کامپيوتر

دکتري آمار