• گروه های آموزشی

 

گروه های آموزشی عبارتند از:

گروه آمار با مدیریت جناب آقای دکتر محمد بامنی مقدم و تعداد اعضاء 11 نفر

گروه آموزشی ریاضی با مدیریت سرکار خانم دکتر شکوفه بنی هاشمی و تعداد اعضاء 6 نفر 

گروه آموزشی رایانه با مدیریت جناب آقای دکتر حسن رشیدی و تعداد اعضاء 6 نفر

 

رشته های تحصیلی دایر در دانشکده:

کارشناسی آمار و کاربردها ورودی های قبل از 96 

کارشناسی آمار ورودی 96 به بعد

کارشناسی ارشد آمار ریاضی 

کارشناسی ارشد آمار اجتماعی اقتصادی

کارشناسی ارشد آمار رسمی

کارشناسی ارشد ریاضی مالی

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

دکتری آمار

دکتری ریاضی مالی