• اساتيد گروه آمار

فرزاد اسكندري
مرتبه علمي : استاد
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

محمد بامنی مقدم
مرتبه علمي :استاد
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
مدیر گروه آمار

رضا پورطاهری
مرتبه علمي :دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

وحید رضایی تبار
مرتبه علمي :دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

محمد جواد زالی
مرتبه علمي :مربی
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

محمد رضا صالحی راد
مرتبه علمي :دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

نادر نعمت الهی
مرتبه علمي : استاد
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

حمیدرضا نواب پور
مرتبه علمي :دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي