• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع خانم سیده فائزه موسوی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی

موضوع: کاربرد مدل های خودرگرسیون برداری آستانه ای در انتقال سیاست های پولی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صالحی راد

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حبیبی

استاد داور: جناب آقای دکتر پورطاهری

ساعت: 14 روز شنبه

مورخ: 1398/04/22

مکان: سالن بادامچی زاده

 

 

برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه برخوردار برواتی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار اجتماعی و اقتصادی

موضوع پایان نامه: طراحی نمودار کنترلی علامت چند متغیره میانگین متحرک موزون نمایی برای پایش پارامتر مرکزی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد بامنی مقدم

استاد مشاور: جناب آقای دکتر فرزاد اسکندری

استاد داور: جناب آقای دکتر رضا پورطاهری

زمان دفاع: 1398/04/22

مکان: سالن دکتر بادامچی زاده

اطلاعیه دفاع

برگزاری جلسه دفاع آقاي مسعود توكلي 

موضوع پایان نامه: طراحي آماري اقتصادي نمودار كنترلي بيزي با استفاده از روش مونت كارلو

استاد راهنما: دكتر پورطاهري

استاد مشاور: دکتر بامني مقدم

استاد داور: دكتر نورانسا - دكتر اسكندري - دكتر صالحي راد

زمان دفاع: 31 شهريور ماه ۱۳۹۵، ساعت 16  برگزاری جلسه دفاع آقاي علي اكبر حيدري 

موضوع پایان نامه: طراحي آماري اقتصادي نمودار كنترلي ايكس بار تحت مدل شوك بر 12

استاد راهنما: دكتر بامني مقدم

استاد مشاور: دکتر اسكندري

استاد داور: دكتر پورطاهري - دكتر برادران كاظم زاده - دكتر نعمت الهي

زمان دفاع: 29 شهريور ماه ۱۳۹۵، ساعت 15