• اساتيد گروه رايانه

محمدرضا اصغري اسكوئي
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
فرشته آزادي پرند
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
حسين تيموري فعال
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
حسن رشيدي
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
فرزام متين فر
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي