اخبار

اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان و ارسال مدارک پزشکی

آزمون دروس تربیت بدنی

4 دی برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان

جهت امور فارغ التحصیلی

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان و ارسال مدارک پزشکی

آزمون دروس تربیت بدنی

4 دی برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان

جهت امور فارغ التحصیلی

برنامه هفته پژوهش

همراه با لینک ورود

آموزشی

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان و ارسال مدارک پزشکی

آزمون دروس تربیت بدنی

4 دی برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان

جهت امور فارغ التحصیلی

پژوهشی

کرسی ترویجی

مدل بندی و پیش بینی داده های مالی با استفاده از کلاسی از فرآیندهای اتورگرسیور تعمیم یافته تاپایدار شرطی

برنامه هفته پژوهش

همراه با لینک ورود

دسترسی