• خبر روز


اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره چگونگی اسـتفاده از سـنـوات ارفـاقـی دانـشجـویـان

تاریخ درج خبر: 1397/11/07 - ساعت درج خبر: ١٥:٢٨ - شماره خبر: ٨٠٣٦ - تعداد بازدید: 970


خروج