• خبر روز


میزگرد علمی: بررسی تطبیقی سیاستهای حمایتی دوره کرونا در ایران و سایر کشورها

                                             

تاریخ درج خبر: 1399/09/23 - ساعت درج خبر: ١٣:٠٨ - شماره خبر: ١٣٦٩٢ - تعداد بازدید: 102


خروج