تسهیلات ازدواج

تسهیلات ازدواج

شرایط دریافت: این وام تنها به دانشجویان روزانه فقط یک‌بار که در طول دوران تحصیل ازدواج کرده باشند، تعلق می‌گیرد.  

 رعایت ترتیب موارد ذیل در ارائه این تسهیلات الزامی است:

1. نداشتن بدهی دانشجو به صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت داشتن بدهی تعیین تعیین تکلیف شود) 

 2. سپردن تعهد محضری ضامن دانشجو به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شرایط تعهد محضری)

3. ثبت‌نام دانشجو در تارنمای صندوق رفاه دانشجویان به شرطی که تارنما از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده ارائه خدمات فوق باشد.

4- مراجعه به امور دانشجویی دانشکده جهت تائید دانشجو (اگر برای یک وام دانشجو تائید شده باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست). 

5- افتتاح حساب بانکی به نام خود دانشجو در بانک تجارت و ارائه شماره‌حساب بانکی به مسئول امور دانشجویی دانشکده (اگر قبلاً شماره‌حساب به امور دانشجویی داده باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست).

6- دریافت فرم مربوطه تسهیلات ازدواج.

7- ارائه اصل و کپی مدارک مربوط به ازدواج مانند سند ازدواج، شناسنامه و کارت ملی دانشجو و همسر ایشان به مسئول امور دانشجویی دانشکده.

8- ارائه اصل مدارک بندهای 2-6-7 به امور دانشجویی دانشکده.