گروه اقتصاد بازرگانی

 


جاوید بهرامی 
مرتبه علمی: دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


ناصر خیابانی 
مرتبه علمی: دانشیار 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حمیدرضا ارباب
مرتبه علمی:
دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


فتح‌اله تاری 
مرتبه علمی: دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سیدحسن قوامی
مرتبه علمی:
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


شمس‌الدین حسینی 
مرتبه علمی:
استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


داود دانش‌جعفری
مرتبه علمی: استاد 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمدمهدی مجاهدی 
مرتبه علمی:
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سمیه شاه‌حسینی
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حبیب مروت 
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حسین توکلیان 
مرتبه علمی:
دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علی مزیکی 
مرتبه علمی: استادیار 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمدرضا فقهی‌کاشانی 
مرتبه علمی: استادیار 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی