گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

 


علی‌اصغر بانوئی 
مرتبه علمی: استاد
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


رضا زمانی
مرتبه علمی: استادیار
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علی عرب‌مازاریزدی
مرتبه علمی:  استادیار 
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علی نصیری‌اقدم 
مرتبه علمی: استادیار
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


فرشاد مومنی
مرتبه علمی: استاد 
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمدقلی یوسفی 
مرتبه علمی: استاد 
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


احمد میدری 
مرتبه علمی: استادیار
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حجت اله میرزائی تشنیزی 
مرتبه علمی: استادیار
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمد قاسمی‌ششده 
مرتبه علمی: استادیار
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی